top of page

Algemene voorwaarden

HUNDRED DAYS,
Kamer van Koophandel 68387008

BTW: NL001742788B75


1. DEFINITIES

Hundred Days: Hundred Days, gevestigd te Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 68387008

Coachee: Een natuurlijk persoon of rechtspersoon aan wie Hundred Days coaching aanbiedt
Diensten: De coaching, consultancy- en trainingswerkzaamheden en de daaraan verbonden werkzaamheden die Hundred Days voor Opdrachtgever verricht

Voorstel tot samenwerking: Een door Hundred Days uitgebracht voorstel tot samenwerking
Opdrachtgever: De natuurlijke - of rechtspersoon die aan Hundred Days opdracht geeft of heeft gegeven tot het uitbrengen van een Voorstel tot Samenwerking of het verrichten van Diensten

Overeenkomst: Een overeenkomst tussen Hundred Days en Opdrachtgever inhoudende afspraken over de Diensten die Hundred Days voor Opdrachtgever verricht

Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden
 

2. TOEPASSELIJKHEID

2.1  Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Voorstel tot Samenwerkings, Overeenkomsten en overige afspraken waarbij Hundred Days Diensten aanbiedt of verricht voor Opdrachtgever.

2.2  Deze Voorwaarden zijn tevens van toepassing op Overeenkomsten waarbij Hundred Days Diensten verricht voor derden.

2.3  Opdrachtgever en Hundred Days kunnen bij schriftelijke overeenkomst afwijken van deze Voorwaarden.

2.4  Algemene voorwaarden of andere inkoopvoorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing op de Overeenkomst, tenzij Hundred Days deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

2.5  Deze Voorwaarden zijn tevens van toepassing op eventuele additionele diensten of werkzaamheden die Hundred Days buiten de Overeenkomst voor Opdrachtgever verricht.

2.6  Indien één of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden nietig zijn of worden vernietigd blijven de overige bepalingen in deze Voorwaarden onverkort van toepassing. Opdrachtgever en Hundred Days komen gezamenlijk een nieuwe bepaling overeen die naar aard en strekking zoveel mogelijk zal aansluiten bij de nietige of vernietigde bepaling.
 

3. BETALING

3.1  Hundred Days stuurt voor aanvang van de Diensten een factuur voor deze Diensten.

3.2  De betalingstermijn voor facturen is 14 (veertien) dagen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders tussen Hundred Days en Opdrachtgever overeengekomen.
 

4. VOORSTEL TOT SAMENWERKING

4.1  Alle Voorstellen tot Samenwerking zijn vrijblijvend. Voorstellen tot Samenwerking zijn geldig voor een periode van 14 (veertien) dagen, tenzij Hundred Days en Opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk een andere termijn zijn overeengekomen.

4.2  Prijzen in Voorstellen tot Samenwerking zijn exclusief BTW, Verschotten en voorbereidingstijd tenzij dit uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4.3  Een Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de Opdrachtgever van het Voorstel tot Samenwerking binnen de termijn zoals gesteld in artikel 3.1.

4.4  Opdrachtgever kan het Voorstel tot Samenwerking aanvaarden door ondertekening van het Voorstel tot Samenwerking dan wel door op een andere manier schriftelijk aan Hundred Days kenbaar te maken dat zij het Voorstel tot Samenwerking aanvaardt.

 

5. GEHEIMHOUDING

5.1  Hundred Days voert haar Diensten uit op basis van volledige vertrouwelijkheid.

5.2  Hundred Days is gehouden tot volledige geheimhouding van de informatie die Hundred Days uit hoofde van uitvoering van de Overeenkomst heeft verkregen, tenzij zij is gehouden op basis van wet, regelgeving of enige aanwijzing van een bevoegd overheidsorgaan enige informatie openbaar te maken of zich andere omstandigheden voordoen die openbaarmaking in redelijkheid rechtvaardigen.
 

6. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

6.1  Hundred Days, Opdrachtgever en Coachees zullen zich redelijkerwijs inspannen om de Diensten redelijkerwijs zo goed mogelijk te verlenen respectievelijk zich op zodanige wijze in te spannen dat Hundred Days de Diensten zo goed mogelijk kan verlenen.

6.2  Indien Hundred Days dit noodzakelijk acht, is Hundred Days bevoegd om derde partijen in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst.

6.3  Opdrachtgever is gehouden alle informatie die Hundred Days redelijkerwijze nodig acht voor het verlenen van de Diensten tijdig, in ieder geval vijf werkdagen voorafgaand aan de afspraak aan Hundred Days te verstrekken.
 

7. ANNULERINGSVOORWAARDEN

7.1  Hundred Days hanteert een annuleringstermijn van 72 uur. Indien een training, coachsessie of andere afspraak ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst minder dan 72 uur voorafgaand aan het begin van de betreffende training, coachsessie of andere afspraak wordt geannuleerd, is Opdrachtgever aan Hundred Days verschuldigd het gehele bedrag van die betreffende geannuleerde afspraak.

7.2  Mocht Opdrachtgever de gehele Overeenkomst willen beëindigen, dan geldt hetgeen is bepaald in artikel 10 van deze Voorwaarden.

 

8. BETALING

8.1  Opdrachtgever kan aan zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst voldoen door het verschuldigde bedrag over te maken binnen de gestelde termijn van 14 (veertien) kalenderdagen. Deze termijn is slechts anders indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen tussen Hundred Days en Opdrachtgever.

8.2  Indien Opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is Opdrachtgever gehouden over het openstaande bedrag de wettelijke rente te betalen, alsmede in voorkomend geval de eventuele incassokosten.

 

9. BEËINDIGING EN OPZEGGING

9.1  Hundred Days behoudt zich het recht voor om de Overeenkomst te beëindigen indien opdrachtgever respectievelijk Coachee niet voldoen aan de in 6.1 van deze Voorwaarden beschreven inspanningsverplichting.
9.2 Opdrachtgever is gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van het volgende: 
 

a. indien de Overeenkomst minder dan 14 dagen voorafgaand aan de eerste afspraak wordt geannuleerd, is Opdrachtgever 30% van het bedrag verschuldigd;

b. indien de Overeenkomst minder dan 7 dagen voorafgaand aan de eerste afspraak wordt beëindigd is Opdrachtgever 50% van het bedrag verschuldigd; en

c. indien de Overeenkomst minder dan 72 uur voorafgaand aan de eerste afspraak wordt beëindigd is Opdrachtgever 100% van het bedrag verschuldigd. 
 

met dien verstande dat onder bedrag wordt verstaan al hetgeen wat Opdrachtgever Hundred Days uit hoofde van de Overeenkomst is verschuldigd.
 

9.3  De Overeenkomst eindigt onmiddellijk zonder dat opzegging is vereist indien: 

a. Opdrachtgever failliet is verklaard of in surséance van betaling komt te verkeren;

b. Opdrachtgever zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst of de

Voorwaarden niet naleeft;

c. Opdrachtgever onder bewind of curatele wordt gesteld; of

d. Opdrachtgever komt te overlijden. 

10. AANSPRAKELIJKHEID

10.1  Hundred Days is niet aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever, Coachee of een derde lijdt ten gevolge van de uitvoering van de Overeenkomst, tenzij er sprake is van een ernstig toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Hundred Days.

10.2  De aansprakelijkheid van Hundred Days is in alle gevallen beperkt tot een bedrag van EUR 5.000.
 

11. INTELLECTUELE EIGENDOM

11.1  Hundred Days is rechthebbende op alle door haar in het kader van het verlenen van de Diensten gebruikte en verstrekte materialen, alsmede de inhoud en de samenstelling van de door Hundred Days gegeven trainingen, coachsessies en consultancy werkzaamheden.

11.2  Zonder voorafgaande toestemming van Hundred Days mogen de materialen, alsmede de inhoud en samenstelling van de trainingen, coachsessies, consultancy niet door Opdrachtgever voor andere doeleinden worden gebruikt.
 

12. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

12.1  Op alle Overeenkomsten en overige afspraken en rechtshandelingen tussen Hundred Days en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

12.2  Indien er een geschil ontstaat tussen Hundred Days en Opdrachtgever over de (uitvoering van) de Overeenkomst, proberen zij eerst in onderling overleg tot een oplossing te komen.

12.3  Indien partijen niet tot een oplossing van het geschil komen, is de Rechtbank Amsterdam uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van het geschil.

Laatst bijgewerkt op 3 april 2020

bottom of page